Çeşitli Hükümler

Çeşitli Hükümler

Sekizci Bölüm
Bildirimler
Madde 27 –
Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlıkça, 95/16/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.
b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamına 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik
Madde 28 –
Bakanlık, Onaylanmış Kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlar.

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler
Madde 29 –
Bu Yönetmeliğin Yedinci Bölümünde yer alan hizmete ilişkin hususlara aykırı hareket edenler hakkında 4077 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin ürünlere ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara ise 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 30 –
20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin zorunlu olarak uygulamaya girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenlemeler
Madde 31 –
Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

Ulusal Daimi Komite
Madde 32 –
Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeliği ve ilgili standardına uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük
Madde 33 –
Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 34 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.